Other Greek Churches in Toronto (Palaio & Protestant)

 • GREEK GOSPEL CHURCH
  871 Pape Ave., Toronto, ON M4K-3T7
  Priest:
  Tel: 416-461-4434
 • PANAGIA PROUSIOTISA CHURCH
  461 Richmond Str. E., Toronto, ON M5A-1R1
  Priest:
  Tel: 416-364-8918
 • SAINT EPHRASINIA CHURCH
  1008 Dovercourt Rd., Toronto, ON M6H-2X8
  Priest:
  Tel: 416-536-4449